Сьогодні кваліфікований менеджер відіграє важливу роль на будь-якому підприємстві, що діє на сучасному ринку, оскільки саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх бізнесу. Тому особливої актуальності набуває підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту організацій та менеджменту інноваційної діяльності, які забезпечують ефективне функціонування ринкових суб'єктів.

Підготовка фахівців з менеджменту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня в Університеті є результатом спільної праці багатьох підрозділів ІНЕМ. Основну відповідальність за підготовку студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання покладено на кафедру менеджменту організацій як випускову з напряму «Менеджмент» за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» та «Менеджмент інноваційної діяльності».

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за ступеневою системою, яка передбачає фунукціонування двох шкіл: школи бакалаврату (базова вища освіта) і школи підготовки спеціалістів і магістрів (повна вища освіта).

Освітні послуги надаються згідно з галузевими стандартами вищої освіти з дотриманням вимог освітньо-професійної програми.

Навчальний процес підготовки менеджерів здійснюється у традиційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Крім традиційних форм використовуються методи активного навчання – виконання імітаційних вправ, аналізування конкретних ситуацій, що виникають у практичній діяльності керівників та спеціалістів підприємств і організацій різного профілю, проведення рольових та ділових ігор тощо.

   

Студенти закріплюють теоретичні знання та набувають професійних навиків і вмінь під час проходження практик різного виду на вітчизняних і зарубіжних підприємствах, а також виробничих екскурсій, які регулярно проводяться викладачами кафедри.

      3

Особлива увага на кафедрі приділяється методичному супроводженню навчального процесу. Дисципліни, викладання яких закріплено за кафедрою, повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами, які розміщені на сайті Віртуального навчального середовища і зберігаються в методичному кабінеті кафедри.

Студентам надається широкий доступ до інформаційних ресурсів університетської та інститутської науково-технічних бібліотек, що сприяє мобільності студентів під час вивчення певних дисциплін, виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи.

Для поліпшення якості навчально-наукової підготовки студентів на кафедрі  задіяні новітні інформаційні технології. Зокрема, 19 студентів-магістрів отримали сертифікати від Корпорації «Парус», що засвідчують успішне засвоєння курсу навчання щодо функціонування програмних модулів: «Парус-Менеджмент і Маркетинг», «Парус-Ресторан», «Парус-Готельне господарство», «Парус-Зарплата». Заплановано також уведення в практику навчально-наукової підготовки студентів кафедри програмного продукту Financial Management System від Корпорації «Diamond FMS».

Під час навчання на кафедрі студенти залучаються до наукової роботи, активно беруть участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, самітах, тренінгах тощо. Особливої популярності набув конкурс стипендіальної програми «Завтра UA» Фонду В. Пінчука, серед переможців якого є студенти: Голоджун Н. (2009 р.), Лущак Н. (2009, 2010, 2011 рр.), Юськів Н. (2010, 2011 рр.), Гливінська Х. (2013 р.), Шпак М. (2014 р.).

Викладачі кафедри підтримують і заохочують студентів до участі у конкурсі студентських наукових робіт. Щорічно студенти кафедри подають не менше чотирьох робіт на такий конкурс.

За останні десять років студенти кафедри посідають призові місця за результатами наукових досягнень у першому (кафедральному) і другому (загальноуніверситетському) турах студентської науково-технічної конференції у секції «Економіка і менеджмент».

Завдяки збільшенню можливостей для опублікування наукових праць студентів зростає кількість їхніх публікацій. Так, у 2013 – 2014 рр. кількість праць, опублікованих студентами у співавторстві з викладачами кафедри, досягла 30, з них 10 наукових статей у фахових виданнях. Водночас кількість праць, що самостійно опублікували студенти, зросла до 90.

Предметом гордості та результатом діяльності викладацького складу кафедри є високі командні та особисті місця, зайняті студентами у загальноукраїнських турах предметних олімпіад.

За високі успіхи у навчально-науковій роботі студенти кафедри нагороджуються грамотами, подяками, преміями та іменними стипендіями. У 2014 – 2015 н.р. студентка групи МІД – 11 Глянцева О. отримала Академічну стипендію Президента України.

З початком процесу Євроінтеграції України кафедра сприяє розвитку міжнародного обміну студентами між вищими навчальними закладами різних держав. У цьому плані важливим питанням є проходження студентами практики за кордоном, їхня участь у міжнародних програмах з обміну студентами та інших освітніх проектах. Зокрема, відповідно до угоди про співпрацю між Львівською політехнікою та Громадською академією наук (м. Лодзь, Польща) відбувається щорічний обмін студентами з проходження практики за темою дипломної роботи. Завдяки укладеній угоді практику за темою дипломної бакалаврської роботи пройшли студенти кафедри: Голоджун Н. (2009 р.), Стегницький А. (2010 р.), Шевченко М. (2011 р.), Гончар Н. (2013 р.).

У 2010 р. студенти Лущак Н. та Голоджун Н. пройшли практику в Компанії «RED Carpel Inn» (м. Атлантік Сіті, штат Нью-Джерсі, США).

У грудні 2009 р. укладено угоду про співпрацю на рівні ІНЕМ і факультету менеджменту Гірничо-металургійної академії (м. Краків. Польща), найважливішою складовою якої є обмін групами студентів і підготовка магістрів за програмою подвійних дипломів.

Грунтовна навчальна та наукова підготовка фахівців з менеджменту на кафедрі поєднується з організуванням вільного часу студентів. Наставники академічних груп залучають студентів до участі в культурних і спортивних заходах для підвищення культурного рівня і пропаганди здорового способу життя. Доброю традицією стало відвідування студентами і викладачами кафедри мистецьких виставок, театрів, музеїв тощо. Щорічно студенти разом з викладачами здійснюють пізнавальні поїздки у визначні місця регіону і України, зокрема в міста Канів, Кам’янець-Подільський, Хотинську фортецю, на озеро Синєвир, у Мукачівський, Золочівський та Олеський замки тощо.

      

На кафедрі підтримуються традиції святкування Дня студента в колі випускників, студентів і викладачів, Нового року, Різдва, Дня святого Валентина, проведення Андріївських вечорниць, свята Маланки та ін.

     

Студенти обирають навчання на кафедрі менеджменту організацій, тому що це:

понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту, конкурентоспроможних на ринку праці;

фаховий викладацький колектив, який надає якісні освітні послуги з урахуванням сучасних досягнень вітчизняної та європейської освітньої практики;

міжнародне визнання диплому;

підготовка фахівців широкого профілю з менеджменту організацій і менеджменту інноваційної діяльності;

можливість навчання за магістерською підготовкою та за програмою підготовки спеціалістів з базовою освітою, отриманою за іншими напрямами і спеціальностями;

широкий вибір магістерських програм підготовки фахівців за спеціалізаціями, орієнтованими на вимоги бізнесу;

заняття у комп'ютерній лабораторії з використанням сучасних технічних засобів, інформаційних і програмних ресурсів, безкоштовний доступ до мережі Інтернет;

практичний характер навчання, регулярне проведення навчальних і виробничих екскурсій та практик на вітчизняних і зарубіжних підприємствах;

наявність аспірантури і докторантури;

високий рівень вивчення іноземних мов, а також викладання дисциплін на іноземних мовах за вибором студентів;

розвинена міжнародна співпраця з вищими навчальними закладами і науковими центрами;

• паралельне навчання за кордоном за програмами подвійних дипломів;

• можливість брати участь і перемагати у наукових заходах, олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях, долучатися до корпоративної культури, підтримувати і розвивати традиції кафедри.

При виборі місця навчання пам'ятайте, що професія менеджера входить до десятки найвище оплачуваних в Україні та світі!

english empr

Економічний розвиток країн залежить від володіння англійською мовою всіма фахівцями. Сьогодні з неангломовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Це свідчить про те, що ми втрачаємо потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови.

Тому ми спонукаємо ВСІХ студентів обирати вивчення дисциплін англійською мовою, що дозволить Вам, у майбутньому, вдосконалити знаня термінології та вільно вийти на світовий ринок професій у майбутньому.

Кафдера МО пропонує вивчення таких дисциплін англійською мовою...

 Важливо!!! У полі навчального закладу вказати: Львівська політехніка, кафедра МО2.

Real time web analytics, Heat map tracking