ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, що подаються у Вісник "Проблеми економіки та управління"-2018  Національного університету «Львівська політехніка»

Ÿ  Текст статей необхідно подавати у файлах, сформованих у Microsoft Word

Ÿ  Матеріал приймається тільки українською мовою. Кількість сторінок: не більше 10.

Ÿ  Основний текст: шрифт = 11, інтервал 1,1, гарнітура Times.

Ÿ  Один автор подає матеріали в складі авторських колективів не більше, ніж у двох статтях.

Ÿ  Стаття повинна мати елементи наукової новизни, чітко виділену актуальність.

Ÿ  Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/01., а саме  “Постановка проблеми”, “ Аналіз останніх досліджень і публікацій”, “Постановка цілей”, “Виклад основного матеріалу”, “Висновки”, „Перспективи подальших досліджень”. (приклад, як це робити, див. у Додатках)

Ÿ  Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху 2,0 см, знизу – 2,7 см.          Колонтитули: нижній – 1,7 см (по центру проставляється сторінка ).

  • У першому рядку вказується УДК (напівжирний шрифт, 11, справа ).
  • Через 1 інтервал ініціали і прізвище автора і співавторів ( напівжирний шрифт, 11, справа).
  • Наступний рядок - назва організації, в якій працює автор; для працівників і аспірантів НУ "Львівська політехніка" додатково - повна назва кафедри, до якої вони належать ( звичайний шрифт, 11, справа).
  • Через 1 інтервал назва статті великими літерами ( напівжирний шрифт, 14, по центру).
  • Через 1 інтервал - знак ©, ще раз ініціали і прізвище автора і співавторів та через кому рік подання Вісника у друк (2017)  (курсив, 11, справа).
  • Через 1 інтервал - анотації українською (5-6 рядків) та англійською мовами (розширена, не менше 2700-3000 знаків) (шрифт 11, напівжирний, додатковий відступ 1см, з абзацу в 1см, між анотаціями відступ - 1 інтервал).
  • Перед анотацією англійською мовою написати прізвище авторів, назву установи, назву статті англійською мовою
  • Після кожної анотації додати список ключових слів, як в авторефераті (5-6) відповідно на укр.. і на англ.. мовах.
  • Через 1,1 інтервал - основний текст статті. Перед літературою теж відступити 1 рядок.
  • Підзаголовки у статтях ( її структурні частини: “Постановка проблеми” тощо) давати малими літерами, напівжирний шрифт, 11, по центру.

Таблиці.  Основний розмір шрифту для таблиці - 10. Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту 11 напівжирний, прямий), а нумерація праворуч таблиці курсивом, звичайний шрифт, 10.

Формули подають у форматі MsEquation 2-4, центрують посередині тексту і нумерують в круглих дужках праворуч тексту. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Рисунки у публікацію вставляються у растрових форматах TIFF з роздільною здатністю 300 dpi з розмірами, приведеними до сторінки. Надписи на рисунках виконуються шрифтом гарнітури Times, 11 пт. Підрисунковий підпис – Times, 10пт, курсив, по центру. Нумерують при кількості > 1 (скорочення: Рис. і номер). Рисунки, виконані засобами MsWord повинні бути згруповані як один об'єкт.

Список використаної літератури (повинен бути обов'язково, до нього слід включити посилання на монографії, статті, публікації в періодичних виданнях, іноземні видання; всього > 8 джерел) подається в кінці публікації – Times, 11пт, курсив (слово «Література» не ставиться). Джерела в ньому надаються в порядку посилань на них в тексті статті, наприклад, [2, с. 17]. Бажано, щоб в списку літератури були монографії, посилання на іноземні джерела, література була з строком видання – за останні 5 роки.

Список використаних джерел формується українською та англійською мовами!

Назви файлів мають бути латинським шрифтом з вказуванням прізвища автора.

Зразок оформлення статті подано у Додатку 1.

З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написані англійською мовою.

 Статті англійською мовою, які перекладені з української, польської  або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку невідповідної якості перекладу стаття повертається.

Автори подають у редколегію:

1. електронний носій з файлами статей.(можна на електронну пошту Kateryna.V.Protsak@lpnu.ua

2. Два примірники статті на папері  (українською та англійською мовами) (друк контрастний). На 2-х примірниках на 1-ій сторінці нагорі справа підписи автора. Для аспірантів також обов‘язковий підпис керівника їх наукової роботи.

3. Одну рецензію - зовнішню (завірену у Відділі кадрів підписами). У рецензії обов'язково повинно бути відзначено, у чому полягає актуальність поданої статті та елементи новизни, подано рекомендації щодо опублікування. Також буде проводитись внутрішнє рецензування статті.

Див. також додаток 2Питання, які обов’язково повинні бути висвітленні в рецензії на статті, що подаються у Вісники та Збірники наукових праць Національного університету "Львівська політехніка"

4. Довідку про автора (в довільній формі - прізвище, ім'я, по-батькові; вчене звання, посада; організація (установа); адреса та контактні телефони, факс, e-mail)

5. Лист-клопотання від керівництва автора (проректора його ВНЗ) на ім'я проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» Чухрай Н.І. з проханням про публікацію статті у Віснику “Проблеми економіки і управління” та зі згодою керівництва автора на її  друк у цьому Віснику.  (зразок додається)

6. Окремо додається (в електронному вигляді) розширена анотація англійською та українською мовами для розміщення на сайті

Редакційна колегія залишає за собою право уточнення назви, коректування чи відхилення статті (у разі недостатньої наукової цінності). Матеріали, подані до публікації без набору документів або у вигляді, відмінному від цих вимог, не розглядатимуться. Адреса редколегії: 79013, м. Львів, вул. Ст.Бандери, 12, кафедра МО (IV к, к.407) Контакт. тел. 258-27-57: моб. 0975533025 Катерина Процак

   

ДОДАТОК 1

нижче надано приклад  оформлення статті згідно нових вимог (структурування розділів), “поля(береги)” збережені

УДК 338.9+658

С.В. Петренко

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра менеджменту організацій

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

ã Петренко С.В.,  2018

В статті узагальнено підходи держави до інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні. (анотація повинна бути 3-4 речення )

Ключові слова: інноваційний розвиток, альтернативна енергетика, енергоресурси, державне регулювання.

S.V  Petrenko

Lviv Polytechnic National University

Management of Organizations Department

STATE REGULATION OF INNOVATION ALTERNATIVE ENERGY IN UKRAINE

ã Petrenko S.V.,  2017

The government approaches to the innovative development of the alternative power engineering in Ukraine

Key words: innovative development, alternative power engineering, power resources, government regulation. (англійська анотація має бути розширеною і становити не менше 2700-3000 знаків, це приблизно ¾ сторінки,)

Постановка проблеми

Політика управління кризовими явищами являє собою частину загальної стратегії підприємства, що ґрунтується на розробці й використанні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства й механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства….

Аналіз останніх досліджень і публікацій

 Діагностика  як пізнавальний процес вивчалася самостійно у сфері математичної статистики, експертних систем, теорії ігор, ймовірностей, статистичних рішень тощо. Теоретичні аспекти дослідження діагностики в управлінні кризовим явищем підприємств включають наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема Кондратьева М., Штумпетера І. „Вчення про економічні цикли”,…

Водночас питанням вирішення проблем діагностики кризових явищ та антикризового  управління всередині промислово-фінансових груп, транснаціональних компаній чи виробничо-господарських структур науковці приділяють мало уваги, що в період інтеграційних перетворень є дуже актуальним.

Постановка цілей

Дослідження теоретичних основ та прикладних проблем діагностики кризових явищ та методів управління ними у ПФГ зумовлює постановку таких цілей:

ü  обґрунтувати теоретичні засади виникнення кризи у промислово-фінансовій групі з урахуванням фактору часу;

ü  запропонувати класифікацію факторів виникнення кризової ситуації в діяльності ПФГ для антикризового управління;

ü  окреслити напрями політики управління кризовим явищем в ПФГ.

Виклад основного матеріалу

  Кризи у промислово-фінансовій групі можуть проявлятися з певною циклічністю. Через різнорідність видів криз і причин, що спричинили їх, періоди життєвих циклів розвитку криз та інтенсивність їх прояву бувають різними. Існують як…

Таблиця 1

Оцінка діяльності ПФГ через визначення кризових ситуацій з урахуванням фактору часу

 

Період часу

Види криз

Напрями розвитку ПФГ

…. …..

 

Рис.1. Пропоновані фактори виникнення кризової ситуації в діяльності ПФГ для антикризового управління (отримані в процесі дослідження)

….На нашу думку, введення в науковий обіг основних понять та їх обґрунтування (напрями політики управління кризовими явищами у ПФГ; обґрунтовані три фази кризового стану суб’єктів ПФГ з урахуванням їх змісту, наслідків та необхідних заходів з їх ліквідації; пропоновані фактори виникнення кризової ситуації в діяльності ПФГ для антикризового управління) збагачує теорію управління кризовими явищами як суб’єктів ПФГ, так і ПФГ в цілому.

Висновки 

1. З метою розроблення  відповідних теоретичних засад нами обґрунтовано теоретичні аспекти виникнення кризи у промислово-фінансовій групі з урахуванням фактору часу і визначено напрями політики управління кризовим явищем в ПФГ.

2. Для вищого керівництва і власників ПФГ діагностика є засобом одержання достовірної інформації про її реальні можливості на початковій стадії економічної кризи й базою для використання особливих методів і механізмів управління. Ґрунтуючись на результати діагностичних досліджень різних сторін діяльності підприємства, керівники різних учасників ПФГ можуть розробляти моделі антикризового управління своїм суб’єктом.

3. В процесі дослідження було прийнято за висхідну ідею, що представлені теоретичні аспекти щодо діагностики і політики управління кризовим станом ПФГ актуалізують питання з виявлення та подолання причин, які перешкоджають оздоровленню ПФГ, і радикалізації заходів, які відновлюють  платоспроможний стан  підприємств такого об’єднання, і,  водночас, дають змогу уточнити  основні    загальнонаукові    підходи    до    вивчення    питань    антикризового управління.

Перспективи подальших досліджень

 Обґрунтовані теоретичні аспекти щодо діагностики і політики управління кризовим станом ПФГ будуть використані у подальших дослідженнях щодо розробки відповідного теоретичного підґрунтя - теорії кризових явищ, їх виникнення, розвитку, методичного забезпечення, а також здійснення цієї роботи як на рівні окремого суб’єкта ПФГ, так і ПФГ в цілому, а також - практичного інструментарію діагностики загрози кризи та банкрутства учасника ПФГ, підготовки та економічної експертизи окремих антикризових заходів, оцінки їх наслідків, формування антикризової програми ПФГ та організації контролю за її реалізацією.

1. Пономаренко В.Є., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія. – Х.: Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003.- 328с. 2. Пушкарь А.И. Модели управления развития производственно-экономических систем: Монография. – Х.: ХГЭУ, 1997.-268 с. 3. Gerry J., Kevan S. Exploring Corporate Strategy.- London: Prentice Hall International Ltd,  1993.-732p.  4. Welford R., Prescott K. European Business.- London: Pitman Publishing, 1994.- 408p.

ДОДАТОК 2

Питання, які обов’язково повинні бути висвітленні в рецензії на статті, що подаються у Вісники та Збірники наукових праць Національного університету "Львівська політехніка"

1. Опис об’єкту дослідження.

2. Актуальність роботи.

3. Наукова новизна.

4. Значення одержаних результатів дослідження.

5. Недоліки в роботі.

6. Рекомендації.

Має бути вказані посада, наукове звання та місце роботи рецензента. Рецензію необхідно завірити у відділі кадрів та поставити печатку установи, в якій працює рецензент.

АБО  ФІРМОВИЙ БЛАНК ВНЗ

Проректору з наукової роботи

Національного університету  «Львівська політехніка»

проф. Чухрай Н.І.

Проректора з наукової роботи Прикарпатського національного університету

ім. В. Стефаника

ПІБ проректора

ЛИСТ-ПОДАННЯ

Не заперечуємо проти публікації статті (або Просимо опублікувати статтю) аспірантки С.В. Петренко “ Державне регулювання інноваційного розвитку  альтернативної енергетики в Україні ” у Віснику „Проблеми економіки і управління” НУ «Львівська Політехніка».

04.04.2018р.                                                                               

                підпис проректора з наукової роботи

АБО ГЕРБОВА ПЕЧАТКА ВНЗ НА ПІДПИСІ ПРОРЕКТОРА

english empr

Економічний розвиток країн залежить від володіння англійською мовою всіма фахівцями. Сьогодні з неангломовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Це свідчить про те, що ми втрачаємо потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови.

Тому ми спонукаємо ВСІХ студентів обирати вивчення дисциплін англійською мовою, що дозволить Вам, у майбутньому, вдосконалити знаня термінології та вільно вийти на світовий ринок професій у майбутньому.

Кафдера МО пропонує вивчення таких дисциплін англійською мовою...

 Важливо!!! У полі навчального закладу вказати: Львівська політехніка, кафедра МО2.

Real time web analytics, Heat map tracking