Рейтингування діяльності промислових підприємств: теоретичні та методичні положення: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Юринець, Ю.Л. Чиркова. - Львів: Растр-7, 2013. - 272 с.

 

 

Розроблено теоретико-прикладні засади рейтингування діяльності промислових підприємств, відображено найважливіші особливості цього процесу, роз'яснено типологію рейтингів підприємств, характерні ознаки ресурсного забезпечення їх формування. Розроблено концептуальні засади рейтингування промислових підприємств, розкрито змістове і функціональне наповнення невід'ємних елементів системи рейтингування з урахуванням їх взаємозв'язків. Проаналізовано іноземний та вітчизняний досвід у сфері рейтингування промислових підприємницьких структур, сформовано інструментарій їх рейтингового оцінювання (типологію методів, систему рейтингових індикаторів, технологію полікритеріального рейтингування). Запропоновано процес вибору функціональних стратегій розвитку промислових підприємств, який дає змогу послідовно вибрати для найпроблемніших та неефективних на цих підприємствах сфер функціонування адекватні та дієві напрями розвитку.

Real time web analytics, Heat map tracking