Видання кафедри

Організування туристичної діяльності: навч. посібник / О.Є.Кузьмін, А.В.Дубодєлова, І.Я.Кулиняк, Х.Ю.Малкуш.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.– 352c.

Управління економічними ризиками: 1 001 тест : збірник тестових завдань / Н. Ю. Подольчак, І. Я. Кулиняк, Ю. М. Дзюрах. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – 268 с.

Організація біржової діяльності: 1 001 тест: збірник тестових завдань / О.Є.Кузьмін, О.В.Юринець, А.В.Дубодєлова, І.Я.Кулиняк.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.– 232c.

Теоретичні та прикладні засади формування конкурентної стратегії підприємства: монографія / О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, О.Я. Том'юк. - Львів: Растр-7, 2014. - 250 с.

Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, О.В. Юринець та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Є. Кузьміна. - Львів: Растр-7, 2013. - 428 с.

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія / С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, О.М. Кушнірчук-Ставнича, Л.Й. Ситар, С.М. Ткач та ін.; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2013. - 204 с.

Статистика підприємств: навч. посіб. / С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак, Л.І. Гальків, І.В. Прокопович- Павлюк. - К.: Алерта, 2013. - 560 с.

Рейтингування діяльності промислових підприємств: теоретичні та методичні положення: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Юринець, Ю.Л. Чиркова. - Львів: Растр-7, 2013. - 272 с.

Теорія організації: підручник / Й.М. Петрович, Л.В. Галаз, К.В. Процак. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 336 с.

Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навч. посіб. - К.: Знання, 2013. - 510 с.

Чухрай Н.І. Маркетинг на ринках високотехнологічних товарів: монографія / Н.І. Чухрай, Я.В. Демків. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 208 с.

Організація біржової діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 240 с.

Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості: монографія / Н.І. Чухрай, Роман Патора, Й.М. Петрович, І.І. Новаківський, О.І. Карий, О.З. Сорочак, Ядвіга Гаврись, Л.С. Лісовська, А.О. Мавріна, Р.О. Мірошник, Л.М. Прокопишин-Рашкевич, З.М. Андрушкевич, Івона Гаврись, Ярослав Гаврись, Я.В. Демків, А.В. Дзюбіна, Н.В. Смолінська, А.І. Хоменко, А.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. - 352 с.

Кузьмін О.Є. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк. - Львів: Растр-7, 2012. - 256 с.

Чухрай Н.І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень: монографія / Н.І. Чухрай, А.О. Мавріна. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. - 208 с.

Петрович Й.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія / Й.М. Петрович, О.В. Кривешко, І.О. Ступак. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. - 228 с.

Статистика: практикум: навч. посіб. / С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак, С.Ф. Васьків. - Львів: Новий Світ-2000, 2011. - 140 с.

Статистика: навч. посіб. / С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак. - 2-ге вид. - Львів: Новий Світ-2000, 2011. - 429 с.

Новаківський І.І. Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті для випускових кваліфікаційних робіт: навч. посіб. / І.І. Новаківський, Я.В. Панас, А.В. Дзюбіна. - Львів: Ліга-Прес, 2011. - 112 с.

Інвестиційна привабливість Західного регіону України: монографія / С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, І.В. Андел, В.Б. Антонов та ін.; НАН України, Ін-т регіональних досліджень - Львів, 2011. - 212 с.

Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність: навч. посіб. / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. - К.: Знання, 2011. - 254 с.

Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: підручник / Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. - 256 с.

Управління інноваційними процесами: монографія / за наук. ред. Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. - 216 с.

Кулініч Т.В. Інвестиційна привабливість регіону: монографія / Т.В. Кулініч; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2010. - 210 с.

Фещур Р.В. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / Р.В. Фещур, І.І. Новаківський та ін.; за ред. Р.В. Фещура - Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. - 340 с.

Петрович Й.М. Інноваційний потенціал управління організацією: монографія / Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 184 с.

Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: навч. посіб. / І.І. Новаківський, І.І. Грибик, Т.В. Федак. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 260 с.

Чухрай Н. Кадри в маркетингу та логістиці: монографія / Н. Чухрай, Я. Гаврись, О. Гірна; за наук. ред. Н. Чухрай. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 228 с.

Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. - Львів: Магнолія-2006, 2009. - 260 с.

Статистика: навч. посіб. / С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак. - Львів: Новий Світ-2000, 2009. - 430 с.

Інфраструктурний комплекс Західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку: монографія / С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, В.Є. Крупін, С.М. Ткач; НАН України, Ін-т регіональних дослі¬джень. - Львів, 2009. - 242 с.

Економічний розвиток областей Західного регіону України: аналіз, діагноз, тенденції: монографія / С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, І.В. Андел, О.І. Лиса та ін.; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2009. - 164 с.

Мороз Л.А. Маркетинг: підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. - 4-те вид., без змін - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), Інтелект-Захід, 2009. - 244 с.

Петрович Й.М. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Й.М. Петрович, Ю.В. Банах, Л.Я. Слобода. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 256 с.

Петрович Й.М. Організування промислового виробництва: підручник. - К.: Знання, 2009. - 328 с.

Захарчин Г.М. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства (сучасна парадигма: прикладний аспект): монографія / Г.М. Захарчин, Л.С. Лісовська, А.А. Теребух. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 440 с.

Економіка інноваційного підприємства: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 456 с.

Оцінка тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону: монографія / С.О. Іщук, І.В. Андел, Т.В. Кулініч, О.І. Лиса та ін. - Львів, 2008. - 188 с.

Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: монографія / Н.І. Чухрай, Я.Ю. Криворучко. - Львів: Растр-7, 2008. - 360 с.

Чухрай Н.І. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі: монографія / Н.І. Чухрай, Р. Патора, А.М. Лялюк. - Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Вежа, 2008. - 324 с.

Статистика підприємств: навч. посіб. / С.О. Махновський, 0.С.Гринькевич, О.З. Сорочак, Л.І. Крамченко, І.В. Прокопович-Павлюк. - Львів: Світ, 2007. - 440 с.

Real time web analytics, Heat map tracking