Наука

Наукова діяльність кафедри

 

Кафедра менеджменту організацій здійснює наукову роботу у таких основних напрямах: виконання держбюджетних, госпроз­рахункових і кафедральних науково-дослідних робіт; підго­товка кандидатських та докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри; видання монографій та наукових статей, навчальних підручників і посібників; участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвишівських конференціях; наукова співпраця з промисловими підприємствами та установами НАН України, стажування викладачів кафедри у провідних наукових установах та організаціях національної, регіональної економіки та за кордоном.

Наукову роботу кафедра веде за напрямами теоретичного та прикладного дослідження проблем управління процесами форму­вання і використання виробничого потенціалу підприємств, його розвитку й оновлення в умовах ринку; створення ефективних механізмів адаптації підприємств до зміни середовища в умовах глобалізації світової економіки; управління інноваційними процесами та забезпечення взаємодії учасників інноваційного процесу; розвитку організаційних механізмів діяльності підп­риємств туристичної сфери.

Наукові дослідження здійснюються відповідно до затверджених тем та в межах наукових напрямів кафедри. Змістове наповнення наукових напрямів кафедри змінювалося разом з епохами розвитку національної економіки. Так, у 1997-2001 рр. основним напрямом наукових досліджень було реформування організаційно-економічного механізму діяльності підприємств і організацій відповідно до ринкових відносин. Протягом 2002-2011 рр. виконувалися дослідження за напрямами "Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового і організаційно-управлінського потенціалів в умовах ринкових перетворень і структурної перебудови економіки" та "Проблеми узгодженого функціонування економічних, організаційних і мотиваційних механізмів господарювання та регулювання їх впливу на використання виробничого, організаційного та особистісного потенціалів". З 2012 р. дотепер науковим напрямом кафедри є "Комплексне забезпечення збалансованого розвитку економічних систем".

У 2013 р. на кафедрі затверджені та виконуються: фунда­ментальна науково-дослідна робота "Організаційно-економічне забезпечення синергізму інноваційних процесів у ланцюгах вартості" (науковий керівник проф. Н.І. Чухрай, номер державної реєстрації 0113Ш05297) та три прикладні науково- дослідні роботи "Організаційно-економічні засади адаптування енергопідприємств до вимог зовнішнього середовища" (науко­вий керівник проф. Н.І. Чухрай, номер державної реєстрації 0113Ш05298), "Організаційно-економічні механізми в систе­мі управління підприємством" (науковий керівник проф. Й.М. Петрович, номер державної реєстрації 0113^05300), "Організаційно-методичне забезпечення формування кластерної моделі розвитку регіонального туризму" (науковий керівник доц. А.В. Дубодєлова, номер державної реєстрації 0113Ш05299).

Протягом тривалого періоду на кафедрі функціонувала науково-дослідна лабораторія НДЛ-54 під науковим керівництвом професора Й.М. Петровича, що дало змогу створити наукову школу "Проблеми формування і ефективного використання вироб­ничого, інноваційного та особистісного потенціалів промислового виробництва" Наукову школу формують фахівці вищої кваліфікації з найактуальніших напрямів господарювання в умовах динамічних ринкових трансформацій, які займаються дослідженням економіки інтенсивного використання виробничого потенціалу, адаптації діяль­ності організаційно-виробничих систем до умов зовнішнього ринко­вого середовища, підвищення рівня використання інноваційного потенціалу сучасних виробничих систем та формування і вико­ристання мотиваційних механізмів поліпшення використання кад­рового потенціалу.

Від часу створення НДЛ-54 під керівництвом проф. Й.М. Петровича виконано та реалізовано велику кількість науково-дослідних робіт, зокрема держбюджетних та госпрозрахункових:

       1997-1998 рр. - фундаментальну держбюджетну науково- дослідну роботу ДБ-54 "Адапт" - "Адаптація виробничих структур підприємств машинобудування і приладобудування до ринкового середовища (організаційно-управлінський аспект)";

       1999-2000 рр. - фундаментальну держбюджетну науково- дослідну роботу ДБ/54 "ВОК" - "Розробка системи ринкового управління інноваційним процесом на основі моніторингу показників діяльності та конкурентоздатності підприємства";

      2001-2002 рр. - фундаментальну держбюджетну науково- дослідну роботу ДБ/54 "Регіон" - "Проблеми управління процесом інтенсифікації використання та оновлення виробничого потенціалу підприємств регіону в сучасних умовах";

      2003-2004 рр. - фундаментальну держбюджетну науково- дослідну роботу ДБ/54 "Венчур" - "Удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України";

       2005-2006 рр. - фундаментальну держбюджетну науково- дослідну роботу "Потенціал" "Формування інноваційного потенціалу управління організації в сучасних умовах".

Упродовж 2010-2012 рр. на кафедрі під керівництвом професора Н.І. Чухрай виконувалася фундаментальна держбюджетна науково- дослідна робота ДБ/Ланц "Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості".

Прикладне застосування результатів наукових досліджень кафедри забезпечується виконанням госпдоговірних тем на замовлення львівських підприємств та організацій. Так, для ВАТ "Конвеєр" у 2009 р. виконано госпдоговірну науково-дослідну роботу "Дослідження перспективних напрямів розвитку асортименту ВАТ "Конвеєр". Результати виконаної роботи дали змогу підприємству оптимізувати господарський портфель підприємства. У 2011 р. на замовлення ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад" виконано науково-дослідну роботу "Моделювання норм часу виконання операцій у машинобудуванні", в результаті у діяльність підприємства впроваджено методичні положення з побудови та оптимізації взаємозв'язків, що існують між відповідними інноваційними процесами в межах ланцюга вартості, методичні рекомендації з удосконалення міжфункціональної взаємодії в межах окремих підприємств та у ланцюгу створення вартості загалом.

У 2012 р. у діяльність Телевізійного заводу "Електрон" (дочірнє підприємство ПАТ "Концерн-Електрон") впроваджено результати науково-дослідної роботи "Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу". Зокрема, успішно впроваджено у діяльність підприємства метод декомпозиції цілей у межах одного підприємства та в межах ланцюга створення вартості, метод управління інноваційними процесами у ланцюгах вартості, методику оцінювання ефективності управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості.

Молоді вчені кафедри також активно долучаються до розвитку наукових здобутків кафедри. Зокрема, доцент Л.С. Лісовська та доцент О.В. Юринець у 2008 р. отримали грант Львівської політехніки для підтримки наукових досліджень молодих вчених за розроблення наукового проекту "Методичні та прикладні аспекти формування інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства". У 2012 р. доцент І.Я. Кулиняк здобув перемогу в конкурсі "Кращий молодий науковець Львівської політехніки", а у 2014 р. - одержав грант Львівської політехніки для підтримки наукових досліджень молодих вчених за розроблення наукового проекту "Управління ризиками комплексного забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічного середовища".

Кафедра відома у науковому світі України вагомими досягненнями у сфері підготовки науковців. За час існування кафедри її працівники захистили дев'ять докторських (М.І. Шраг, О.П. Сидоров, І.О. Черевко, Я.Д. Плоткін, Й.М. Петрович, В.Я. Гуменюк, О.Є. Кузьмін, М.В. Римар, Г.М. Захарчин) і понад сто кандидатських дисертацій. Керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня здійснюють професор Й.М. Петрович, професор Н.І. Чухрай, доцент А.В. Дубодєлова, доцент О.В. Юринець.

Викладачі кафедри поєднують освітню та наукову діяльність, що забезпечує поліпшення якості підготовки фахівців з менеджменту організацій та менеджменту інноваційної діяльності.

Підручники та навчальні посібники викладачів кафедри здобувають перемоги в конкурсі за найкраще видання, який проводиться у Львівській політехніці. Професор Й.М. Петрович у 2009 р. отримав диплом першого ступеня Національного університету "Львівська політехніка" у номінації "Найкращий підручник" за підручник з грифом МОНУ "Організування промислового виробництва", професор Н.І. Чухрай - у 2012 р. диплом другого ступеня Національного університету "Львівська політехніка" у номінації "Найкращий підручник" за підручник з грифом МОНУ "Маркетинг інновацій".

Результати фундаментальних досліджень кафедри опубліковано в наукових виданнях та оприлюднено на конференціях. Так, за останні десять років професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту організацій видав: 12 підручників; 36 навчальних посібників;

40 монографій; опублікував 1990 статей і тез доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій, серед яких 86 у зарубіжних виданнях, 18 у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 615 у фахових виданнях України, 1163 у збірниках міжнародних і 114 всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Кафедра підтримує наукові контакти з Національною акаде­мією наук України. Доцент Т.В. Кулініч брала участь у розробленні держбюджетної теми "Моніторинг та оцінка інвестиційної приваб­ливості областей Західного регіону України" в Інституті регіональних досліджень НАН України, за результатами якої опубліковано одноосібну монографію "Інвестиційна привабливість виробничо- господарських структур регіону (методи оцінки та регулювання)" та колективну монографію "Інвестиційна привабливість Західного регіону України". Доценти кафедри підвищують кваліфікацію в Інституті економіки та прогнозування та Інституті регіональних досліджень НАН України.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з низкою закордонних навчально-наукових закладів та підприємств: Університетом приклад­них наук (м. Гоф, Німеччина); Університетом прикладних наук (м. Гайльброн, Німеччина); Мюнхенською академією менеджменту (м. Мюнхен, Німеччина); Громадською академією наук (м. Лодзь, Польща); Корпорацією "Хігея" (США); Економічною академією ім. Кароля Адамецького (м. Катовіце, Польща); Краківським економічним університетом (Польща); Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща); Вищою школою менеджменту 8Ю (Польща); Вищою школою економіки та адміністрації (м. Битом, Польща); фірмою "Петецкі" (м. Лодзь, Польща); корпорацією '^іатопгї РМ8" (м. Хозден, Нідерланди) та іншими.

Один із важливих напрямів наукової діяльності викладачів - проведення міжвишівських семінарів та наукових конференцій. Так, кафедра у 2007 р. провела міжвишівський семінар "Формування інноваційних систем менеджменту організацій в умовах динамічної глобалізації". У 2009 р., 2011 р., 2013 р. кафедра провела науково- методичні семінари "Проблеми підготовки фахівців з інноваційного менеджменту".

Наукові доповіді, виступи й дискусії на семінарах дають можливість для продуктивного обміну досвідом між науково-педагогічними працівниками, які готують фахівців за спеціальностями "Менеджмент інноваційної діяльності" та "Управління інноваційною діяльністю".

Традицією кафедри вже стало проведення з 2006 р. кожного парного року Міжнародної науково-практичної конференції "Управ­ління інноваційним процесом в Україні" (2006, 2008, 2010, 2012 рр.). У різні роки партнерами і співорганізаторами конференції були Інститут регіональних досліджень НАН України, Громадська академія наук (м. Лодзь, Польща), Львівський центр науково-технічної та економічної інформації, ЛОГО "Колегіум молодих науковців", ЛООВМГО "Молодіжний центр працевлаштування"; Економічний університет у Кракові (Польща), Вища школа підприємництва та управління (м. Лодзь, Польща), Університет імені Матея Бела (Словаччина).

У травні 2012 р. працівники кафедри провели IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Управління інноваційним процесом в Україні". Тематика цієї конференції була зосереджена на вирішенні проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. Підхід до проведення конференції був інноваційним, вона відбувалася в онлайн-режимі у формі відеомосту між співорганізаторами конференції, якими були наші давні партнери - науковці з Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Донецького національного технічного університету тощо.

Обмін досвідом між членами наукового співтовариства, представниками державного управління та вітчизняного підприєм­ництва сприяє виробленню ефективних та дієвих механізмів приско­рення інноваційного поступу України.

Великий позитивний досвід наукової роботи викладачів кафедри зі студентами спрямований на залучення активної студентської молоді до наукової діяльності, участі у всеукраїнських та міжнародних науково- практичних конференціях, всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.

Із 1992 р. на кафедрі застосовується методика індивідуалізації навчання обдарованих студентів (запропонував її професор Я.Д. Плоткін), тестовий відбір яких проводиться з другого курсу. Для таких студентів розробляється індивідуальна програма навчання на чотири роки, яка передбачає активне їх залучення до науково- дослідної роботи кафедри. Тематика науково-дослідних робіт студентів трансформується в тему їхніх дипломних проектів і подальшої наукової роботи.

 

За останні десять років у науково-дослідній роботі кафедри взяли участь 832 студенти. У 2013 р. науковою роботою було охоплено 41,2 % студентів, у навчанні яких задіяна кафедра менеджменту організацій. Обдаровані студенти залучаються до виконання держбюджетних, госпдоговірних і кафедральних науково-дослідних тем. За результатами науково-дослідних робіт під керівництвом викладачів кафедри за останні десять років опубліковано 42 наукові статті та 370 тез доповідей, представлених на науково-практичних конференціях.

english empr

Економічний розвиток країн залежить від володіння англійською мовою всіма фахівцями. Сьогодні з неангломовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Це свідчить про те, що ми втрачаємо потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови.

Тому ми спонукаємо ВСІХ студентів обирати вивчення дисциплін англійською мовою, що дозволить Вам, у майбутньому, вдосконалити знаня термінології та вільно вийти на світовий ринок професій у майбутньому.

Кафдера МО пропонує вивчення таких дисциплін англійською мовою...

 Важливо!!! У полі навчального закладу вказати: Львівська політехніка, кафедра МО2.

Real time web analytics, Heat map tracking